Bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào luật sư, Công ty em đang làm thủ tục để tạm ngừng hoạt động từ tháng
1/2019. Nhưng hiện tại công ty chỉ mình em đóng bảo hiểm, giờ em muốn báo
giảm và chốt sổ bảo hiểm bắt đầu từ tháng 12/2018 được không ạ?.

Trả lời:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:
“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn,
người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết
thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động,
hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền
lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá
30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã
giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải
thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước
lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Tư vấn trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về BHXH tại đây.

Như vậy, việc chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại sổ bảo hiểm là trách nhiệm,
nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải thực hiện
nghĩa vụ đó trong thời gian nhiều nhất không quá 30 ngày.
Tuy nhiên, có một trường hợp duy nhất về việc người lao động có thể tự đi
chốt sổ bảo hiểm xã hội. Đó là khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

nhưng đã phá sản, giải thể mà chưa chốt được sổ cho người lao động. Và điều
này được quy định tại điểm 3.3 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH
như sau:
“Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy
định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN nếu có người lao động
chuyển nơi làm việc thì cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH trên
sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để
người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được
khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên
sổ BHXH của người lao động.”
Trong trường hợp doanh nghiệp khi phá sản, giải thể không chốt sổ cho người
lao động thì người lao động lên cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi công
ty cũ đóng bảo hiểm để làm thủ tục chốt sổ. Khi đó, thời gian đóng bảo hiểm
sẽ được chốt đến thời điểm công ty đã tham gia cho người lao động.
Như vậy, trừ trường hợp doanh nghiệp khi phá sản, giải thể không chốt sổ cho
người lao động thì người lao động mới phải thực hiện thủ tục chốt sổ, còn lại
mọi trường hợp, việc chốt sổ bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của người sử
dụng lao động.

Xem thêm về luật pháp Việt Nam tại: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *